Algemene voorwaarden


Activiteiten en doelstelling

MaiSaiz heeft als doel deelnemers te begeleiden in het aanpassen van hun eetgedrag en leefstijl.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij MaiSaiz om deel te nemen aan het programma van acht weken.

Aansprakelijkheid

Ieder gebruik van de diensten van MaiSaiz geschiedt op eigen risico. Iedere deelnemer dient zichzelf ervan te vergewissen of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

Van ieder deelnemer wordt een inspanningsverplichting verwacht. MaiSaiz kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

MaiSaiz is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de training. Daarnaast is MaiSaiz niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers, die zijn achtergelaten op de plaats waar de trainingen worden gegeven. De deelnemer is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van MaiSaiz of van de locatie waar de trainingen worden gegeven.

MaiSaiz is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of veroorzaakt door het verzwijgen van medische- en of psychische problemen van de deelnemer.

Inhoud en duur van de overeenkomst

Voor ieder programma geldt dat deze ingaat op de dag dat de eerste training plaatsvindt en eindigt na de laatste training die acht weken later plaatsvindt.

Elk programma bestaat uit: vier trainingen van 3 uur en drie maal per week persoonlijke begeleiding, gedurende acht weken.

Alle deelnemers gaan de verplichting aan voor de gehele contractperiode van acht weken.

Trainingen die niet binnen deze periode worden gevolgd komen te vervallen.
MaiSaiz behoudt altijd het recht om de coach te wisselen voor een andere coach.

Een tussentijdse beëindiging van het programma door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een arts. Tussentijdse beëindiging zonder geldige reden leidt niet tot teruggave van het cursusgeld.

Betalingen

Betaling van het overeengekomen cursusbedrag moet altijd twee weken voor aanvang van het programma worden voldaan via een Tikkie (betaalverzoek) of op de rekening van MaiSaiz, rekeningnummer NL 72 ABNA 0528 8901 15 te Badhoevedorp. Als basis geldt dat het bedrag inclusief BTW is.

 

Voorwaarden voor actie  'niet gelukt, geld terug'

  • ·       Deze actie geldt alleen wanneer cursist meedoet aan de groepstraining MaiSaiz Basic.
  • ·       Cursist zal 5% gewichtsverlies behalen binnen een periode van acht weken.
  • ·       Mocht cursist binnen acht weken 5% gewichtsverlies behalen en weer aankomen, dan is de 5% gehaald en wordt er géén geld                teruggegeven. 
  • ·       Cursist dient alle trainingsavonden aanwezig te zijn.
  • ·       Cursist dient 3x per week het Excelsheet met gewichten en successen per mail in te sturen.
  • ·       Cursist zal gewogen worden op de trainingsavonden door coach, privacy gegarandeerd.